A Hongkongi Főkonzulátuson lehetőség van biometrikus adatokat tartalmazó magánútlevél iránti kérelem benyújtására. Az eljárás során a konzuli tisztviselő a kérelmező személyi adatainak és magyar állampolgárságának ellenőrzését követően felveszi a kérelmet, amelyet elektronikus úton továbbít a Belügyminisztérium részére. Az elkészült magánútlevél az ügyfél kérésére a külképviseleten is átvehető. Az útlevél iránti igény benyújtásához előzetesen időpontot kell foglalni a Főkonzulátus titkárságán keresztül.

1. Magánútlevél

Magánútlevélre jogosult minden magyar állampolgár. A magánútlevél érvényességi ideje a kérelem benyújtásakor betöltött életkor, valamint annak függvényében kerül megállapításra, hogy ujjnyomat felvétele a jogszabály értelmében szükséges-e. A külképviseleten magánútlevél iránti kérelmet rendes eljárás keretében lehet benyújtani, soron kívüli és azonnali kérelmek beadására nincsen lehetőség.

A magánútlevél iránti kérelem benyújtása

A kérelem beadásakor főszabályszerűen személyesen kell megjelenni az arcképmás, az aláírás és az ujjnyomat felvétele céljából. A kérelem átvételekor a konzul ellenőrzi a kérelmező magánútlevélre való jogosultságát, a személyazonosságát és az állampolgárságát.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújtja be. A 12 év alatti kiskorú a személyes megjelenés kötelezettsége alól mentesül, mivel e korhatár alatti kérelmezőknek nem kell ujjnyomatot adni. Kiskorú kérelme esetén a kérelem benyújtásakor főszabály szerint mindkét szülőnek meg kell jelennie. Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző, gyámhatóság, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, vagy járási hivatal előtt már megadta, és az erre vonatkozó iratot bemutatja.

AZ ÚTLEVÉLKÉRELEMHEZ SZÜKSÉGES IRATOK

Nagykorú kérelmezőnek az alábbi iratokat kell bemutatnia, illetve csatolnia:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
 • (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival
 • igazolványkép, ha a személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja
 • magyar állampolgárságot igazoló okirat (záradékolt honosítási okirat, kiállításától számított három évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány) külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) nem rendelkezik, kivéve, ha még érvényes, de elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült útlevele helyett igényel újat, vagy ha adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza
 • előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik
 • nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült
 • feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették

Arcképmás, aláírás és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.

Írásképtelen kérelmező esetén aláírást nem vesznek fel.

Ujjnyomatot nem vesznek, ha a kérelmező:

 • ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen
 • ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen
 • egészségi állapota miatt nem tud megjelenni és ezt a kezelőorvos írásban igazolja

Kiskorú és gondnokság alatt álló kérelmező esetén az alábbi iratokat kell bemutatni, illetve csatolni:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
 • (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival
 • igazolványkép, ha 12. életévét nem töltötte be, és nem jelenik meg személyesen, illetve egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja
 • a szülők* (törvényes képviselők) érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya, külföldi esetén úti okmánya 
 • magyar állampolgárságot igazoló okirat (záradékolt honosítási okirat, kiállításától számított három évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány) külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) nem rendelkezik, kivéve, ha még érvényes, de elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült útlevele helyett igényel újat, vagy ha adatait a polgárok személy adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza
 • a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról gondnokság, illetve gyámság alatt álló kérelmező esetén
 • szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozata*
 • a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okirat, ha valamely szülő szülői felügyeleti joga szünetel, vagy azt a bíróság megszüntette
 • előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik
 • nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült
 • feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették

*Alaphelyzetben a kérelem benyújtásakor mindkét szülőnek meg kell jelennie.

Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, a járási hivatal vagy a büntetés-végrehajtási intézet vezetője tett, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatában már megadta, és ezt okirat igazolja. Ebben az esetben elegendő ezen okirat bemutatása.

Arcképmás, aláírás, és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre. 

A kérelmező helyett a törvényes képviselő aláírása is felvételezhető, ha a kérelmező írásképtelen.
Ujjnyomat nem kerül felvételezésre, ha a kérelmező

 • 12. életévét még nem töltötte be
 • ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen
 • ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen
 • egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja

Érdemes tudni

A magánútlevél érvényességi ideje:

 • 6 éves kor betöltéséig 3 év, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani
 • 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év*, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani
 • 18 és 70 év közöttiek esetében 5 év*, , mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani illetve kérelemre 10 év*(mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani)
 • 70 éven felülieknél 10 év* mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani

*Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező

 • ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen
 • egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja

Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg. Amennyiben az ügyfél február 29-én született és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a magánútlevél érvényességi ideje február 28-án jár le.

Elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok. A figyelmeztető e-mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt hat hónappal, majd egy hónappal és végül a lejárat napján kapják meg.

2. Ideiglenes magánútlevél

Ha külföldi tartózkodása során a magyar állampolgár útlevele, illetve személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, a konzul kérelemre hazatérés céljából legfeljebb hat hónapig érvényes ideiglenes magánútlevelet állít ki. Kivételes esetben, bizonyos feltételek mellett, lehetőség van a magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább- és hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevél kiállítására is.

Az ideiglenes magánútlevél iránti eljárás illetékmentes, de a kérelem benyújtáskor a kérelmezőnek 30 EUR konzuli közreműködői díjat kell megfizetni. A hazatérésre szolgáló ideiglenes magánútlevelet a konzuli tisztviselő soron kívül állítja ki.

Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár hazautazását követően öt munkanapon belül köteles az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, járási hivatalnál leadni.

A hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtása

Az úti okmány külföldi elvesztését, ellopását, megsemmisülését, valamint az elveszettnek vélt úti okmányt a magyar állampolgár köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított három munkanapon belül a külképviseleten bejelenteni.

A bejelentés az ügyfél személyes megjelenése esetén, jegyzőkönyv felvételével történik. Az ügyfél köteles bemutatni a fogadó ország hatósága által kiállított igazolást az úti okmány elvesztésének bejelentéséről. A kérelem benyújtásakor a konzuli tisztviselő ellenőrzi a nagykorú kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy hazatérésre szolgáló ideiglenes magánútlevél iránti kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújtja be.

Ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy korábban még nem rendelkezett magánútlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal, a kérelemnyomtatványon a „szülői nyilatkozat” részt mindkét szülőnek (törvényes képviselőnek) együttesen alá kell írnia. Ha csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a személyesen megjelenni nem tudó szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság, a másik konzuli kerületben működő konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, az úti okmány kiállításához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyeleti jog megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot.

Ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy korábban már rendelkezett magánútlevéllel vagy a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolvánnyal, de az megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, elegendő, ha az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet csak az egyik szülő írja alá és nyújtja be, a másik szülő (törvényes képviselő) hozzájáruló nyilatkozatát nem kell csatolni. Az ideiglenes útlevelet ebben az esetben csak a korábbi utazási okmány érvényességi idejéig szóló érvényességgel lehet kiállítani.

A továbbutazás- és továbbtartózkodás céljából kiállított ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtása

A kérelem benyújtásakor a konzuli tisztviselő ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát és a továbbutazás céljára szolgáló ideiglenes magánútlevélre való jogosultságát. A továbbutazás céljára szolgáló ideiglenes magánútlevél nemcsak hazatérésre, hanem továbbutazásra, illetve továbbtartózkodásra is jogosít, ez az úti okmány ugyanolyan feltételekkel adható ki, mint az állandó magánútlevél.

Kiskorú, illetve gondnokolt személy továbbutazásra- és továbbtartózkodásra jogosító ideiglenes magánútlevél iránti kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújtja be és írja alá.