I., Házasság magyarországi anyakönyvezése

A., Külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyveztetését a főkonzulátus konzuli osztálya útján kezdeményezheti.

A kérelmet személyesen lehet benyújtani.

kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.

B., Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően átlagosan 2 hónapot vesz igénybesürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy minimálisan ezt az időtartamot vegyék figyelembe.  

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írják alá!

C., Lista a követelmények ellenőrzéséhez (a részletek a továbbiakban olvashatók):

 1. Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 2. Mindkét házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata
 3. Kitöltött és aláírt formanyomtatvány
 4. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok
 5. Magyar állampolgárság igazolása
 6. Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolása
 7. Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétel (adatlap 5. pontja)
 8. Lakcímigazoló kártya, vagy annak hiányában aláírt nyilatkozat a magyar állampolgárságú féltől a lakcímkártya elvesztéséről/hiányának okáról

 

D., A házasság hazai anyakönyvezéséhez – részletesen – a következők szükségesek:

1. Az eredeti házassági anyakönyvi kivonat 

A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonatra van szüksége. Ha Ön az eljárás végén igényt tart a beküldött eredeti házassági okmányra, a konzuli osztálynak a hiteles másolatot kell továbbítania Magyarországra. Ebben az esetben szíveskedjen a házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát is csatolni, s egyben jelezni, hogy az eredeti dokumentumra az eljárás végén igényt tart.

Figyelem!  Az eredeti okiratot a kibocsátó állam illetékes hatóságának diplomáciai felülhitelesítéssel vagy ún. Apostille tanúsítvánnyal kell ellátnia. A Hongkonban kiállított okiratokat Apostille tanúsítvánnyal szükséges ellátni a hazai anyakönyvezés megindítása előtt.

Nem kell fordítás 
- az angol, német, vagy francia nyelven kiadott házassági anyakönyvi kivonatok esetében, valamint
- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia (például új három nyelvű román anyakönyvi kivonat).

Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu), elkészíttetett vagy mások által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. 

2. Mindkét házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata 

3. Kitöltött, mindkét fél által (férj, feleség) aláírt adatlap (a lap alján letölthető): Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. vezetéknév 2. keresztnév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.), nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.

4. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok (+fordítás)

Elvált családi állapot igazolására: 

a) válásra vonatkozó (és jogerőre emelkedést kimondó) bírósági határozat; A válási határozatot hiteles fordítással kell ellátni.

b) A 2004. május 1. utáni válás esetében a házasságot felbontó bírósági határozaton kívül feltétlenül kérjük csatolni az illetékes brit hatóság igazolását is, az un. Brüsszel II-es határozatot. 

Özvegy családi állapot igazolására: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.

Ezeket az iratokat arra a házastársra vonatkozóan kell benyújtani a magyar anyakönyvi hatóság részére, aki igazoltan magyar állampolgár vagy magyar állampolgársága vélelmezhető. (Vélelmezhető a magyar állampolgársága annak, aki magyar állampolgárként távozott Magyarország mai területéről, állampolgárságáról nem mondott le, de jelenleg magyar állampolgárságát igazoló irattal nem rendelkezik.) Általában nincs szükség ezekre az okmányokra a külföldi állampolgár házastárs részéről. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a magyar anyakönyvi hatóság bizonyos esetekben pótlólag kéri a külföldi állampolgár házastárs családi állapotának közokirattal történő igazolását.

 

5. Magyar állampolgárság igazolása: Érvényes, vagy 1 évnél nem régebben lejárt útlevél/érvényes személyi igazolvány/érvényes állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat. 

6. Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolására: útlevélmásolat.

7. külföldi állampolgárságú házastársnak a házasságkötést megelőző családi állapot igazolását. 

A családi állapot igazolását a kiállítás helye szerinti államban működő, vagy oda akkreditált magyar külképviseletnek diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia. Az okiratot hiteles magyar fordítással kell ellátni (természetesen ezt a fordítást is lehet hitelesíttetni a konzulátuson). 

A külföldi, de az Európai Unió tagállamainak állampolgárságával rendelkező házastársnak erre nincs szükség. 

8. Ha a magyar fél nem rendelkezik sem magyarországi lakhellyel (magyar lakcímet tartalmazó magyar lakcímkártyával), sem olyan lakcímkártyával, mely szerint „Külföldön élő magyar állampolgár”, akkor a kérelem nyomtatvány 4. pontjában kell a külföldön élő magyar állampolgárként a nyilvántartásba vételt kérni.  Ezt praktikusan azoknak kell megtenniük, akik magyar állampolgárok, de soha nem rendelkeztek személyi igazolvánnyal, külföldön születtek, vagy Magyarországon születtek, de nagyon hosszú ideje (több, mint 13 éve) elhagyták Magyarországot és azóta csak útlevelük volt.

9. Konzuli díj

Az eljárás díjmentes.  

10. Amennyiben a házasság hazai anyakönyvezése következtében a házas felek közül az egyik, vagy mindkét magyar állampolgárságú fél neve megváltozik, akkor a lakcímigazoló kártyát le kell adni a konzulátuson. A lakcímkártya hiányában egy aláírt nyilatkozat leadására van szükség. Az új házassági névre szóló lakcímigazoló kártya kiállítására Magyarországon kerül sor.


II., Válás magyarországi anyakönyvezése 

A válás magyarországi anyakönyvezésénél a házasság magyarországi anyakönyvezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

1., Ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy először a házasságot kell a fent leírtak szerint anyakönyveztetni, majd ezt követően a válást. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető. 

2., Külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

 • magyar (eredeti) házassági anyakönyvi kivonat
 • a válást igazoló eredeti okirat (anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági végzés)
 • válást igazoló okirat hiteles magyar fordítása
 • magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • kitöltött és aláírt adatlap (a lap alján letölthető)
 • magyar állampolgárság igazolása
 • konzuli díj
 • amennyiben a házassági nevét is módosítani kívánja (például újra a leánykori nevét használná), úgy a "kérelem házassági névviselési forma megváltoztatására" adatlapot is ki kell tölteni

A válás anyakönyvezésére vonatkozóan egyebekben a házasság anyakönyvezésére leírtakat kell figyelembe venni.

3., Az eljárásért a honlapon a „Konzuli díjak” résznél meghatározott eljárási díjat kell fizetni.  

4., Ha a válás anyakönyvezésével együtt a kérelmező a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni, ez esetben a házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelmet is be kell nyújtani.